Arbetsmiljö - Lagar - Grundlagen

Grundlagen 1 kap §2

- Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

 - Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

 -Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

 -Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra
omständigheter som gäller den enskilde som person.