Arbetsmiljö - Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

 

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

AFS 2001:1

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Beslutad den 15 februari 2001

(Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30)

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning

8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15).

10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket 

----------------------

Arbetsplatsens utformning

AFS 2020:1

Arbetsmiljöverket

--------------------------

 Arbetsmiljöansvar i skolan

-------------------

Kontaktformulär till

Arbetsmiljöverket

om du som förälder eller personal vill anmäla missförhållanden som inte huvudmannen vill anmäla.

-----------------------------

"Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa är ett allvarligt tillbud och ska rapporteras vidare till myndigheterna"

AML Kap. 3 § 3a

------------------------------