BARNverkets inlägg om digitaliseringen och skärmar

 2015-2024

 

 

 BARNverkets synpunkter på Skolverkets remiss avseende förslag till ändringar i förskolans läroplan, (med bil 1: källor, referenser. länkar)

Synpunkter på Skolverkets remiss avseende förslag till ändringar av (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskola samt på Skolverkets Konsekvensutredning. Skolverkets diarienummer 2024:848. BARNverket vill att "Barnhälsoperspektivet" ska gälla i utbildningsväsendets verksamheter.

BARNverket 20 maj 2024

 

  BARNverkets remissvar om Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategin saknar helt förebyggande riskbedömningar, barnhälsokonsekvensanalyser och konsekvensanalyser gällande riskför hämmad utveckling utifrån barns och ungas specifika behov förutveckling och hälsa vid ökat användabde av digitala lärresurser. Skolans och förskolans ansvar i att ta hänsyn till den biologiska växande barnets utveckling och hälsa i relation till digitaliseringen saknas. Digitaliseringsstrategin saknar därtill vetenskaplig förankring om hur ökat användande av digitala lärresurser påverkar barns och elevers fyiska och psykiska utveckling och hälsa.

BARNverket 9 maj 2023

 

  

 Föräldraröster om den stress-skapande digitaliseringen i skolan.

 För många föräldrar och barn skapar nu skärmarbete och digitaliseringen av skolväsendet allt större problem. Detta medför ökad fysisk och psykisk stress och ohälsa för både föräldrar och barn från förskola till gymnasium. BARNverket förmedlar här nedan några föräldrasynpunkter om hur digitaliseringen påverkar våra barns utveckling, hälsa och lärande samt föräldrars hälsa och arbetsprestation.

BARNverket 18 dec 2022

 

 

 Digitaliseringen i skolan - ett föräldrahälsoproblem

Det stressar många föräldrar att vara förälder i en ”digital skola”. Digitaliseringen inom skolväsendet är inte bara ett problem och ett stressmoment  för många barn/elever och lärare. Digitaliseringen riskerar nu också att bli ett föräldrahälsoproblem. Föräldraorganisationen BARNverket fick nyligen ett brev från en frustrerad förälder. Brevet har vi valt att delge er nedan.

BARNverket 6 dec 2022

 

 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet motiverar Barnskyddslag snarast

I Sverige pågår ett gigantiskt experiment. Den nationella digitaliseringsstrategin i förskolan och skolan leder till ökad skärmtid utan att vi har en aning om konsekvenserna. Beslutet togs utan att någon föregående riskbedömning och barnhälsokonsekvensanalys gjordes, gällande påverkan på barnets fysiska och psykiska utveckling och hälsa. Inga experter på barnets känsliga hjärna, kropp och sinnen i utveckling konsulterades. Techindustrin lobbade hårt för en för dem lysande affär och politikerna gick på det.

Därför behövs en lag som skyddar barnen. 

BARNverket okt 2019

 

 

Digitalisering i förskolan – en risk? 

1 juli 2019 får förskolan en ny läroplan där digital teknik ska tillämpas. Blir skärmarna förskolans ”räddning”? Barn dras till dem och blir sittande och tysta.

Helena Lindfors, förskollärare, diplomerad småbarnspedagog, BARNverket

Gunilla Niss, förskolepsykolog, ordförande BARNverket. juni 2019

 

 

 Vår hjärna och relationer kan hotas av för mycket skärmtid

Sissela Nutley

-Vilken roll spelar innehållet och tiden framför skärmen för hur vi mår?
-Vad händer med ögonkontakten?
-Vad händer med samhället när vi är väldigt mycket neråt i våra skärmar? … (juli2019)

 BARNverket juli 2019

 

 

 Digitaliseringen i förskolan – för vems bästa?

Ekonomiska intressenter får inflytande över barnen redan i förskoleåldern: ”Techföretagen täljer guld i förskolan”, medan föräldrar förlorar möjligheten att själva ”bestämma om deras småbarn ska stirra in i skärmar eller inte”.

Paulina Neuding skriver i Dagens samhälle varför man bör vara skeptisk mot införandet av digitala läromedel i förskolans läroplan, 

nov 2018 

 

 

Små barns användning av digitala medier ökar

Var är barnhälsoperspektivet?

Internetstiftelsens rapport 2018, Svenskarna och internet 2018, visar att internetanvändningen ökat de senaste åren, främst bland de minsta barnen. Idag använder vart fjärde svenskt spädbarn (!) internet. Med anledning av den tidiga exponeringen för digitala medier efterlyser föräldraföreningen BARNverket riskbedömningar utifrån barns utveckling, hälsa och lärande. …

BARNverket 2018

 

 

 Digitaliseringens risker, en barnläkares synpunkter

Den digitaliseringsstrategi som idag genomsyrar hela skolväsendet, från förskola till gymnasium, riskerar få stora konsekvenser för våra barns utveckling, hälsa och lärande.

Innan förslaget klubbades igenom, inkom bl a detta remissvar från

Hugo Lagercrantz, senior professor i Barnmedicin,  okt 2018

 

 

Ska barn i skolan utsättas för nätporr? – Vad säger lagen? 

Riksdagen har just röstat ner ett förslag om att införa porrfilter på datorer och nätverk som används i undervisningen. Vad är det som hänt med de vuxnas ansvar för och omsorg om våra barn och ungdomar? 

BARNverket, april 2018

 

 

 Digitaliseringen av skolväsendet ett riskfyllt experiment

Barnverket gör sin röst hörd och skriver den 11 december i Dagens Samhälle om digitaliseringen av skolväsendet. Mot bakgrund av Läkaresällskapets konferens ”Den uppkopplade barnhjärnan” (där inte en enda politiker fanns på plats) och den forskning som nu lyfts fram vill vi uppmana beslutsfattare och aktörer inom skola och förskola att informera sig om riskerna med digitaliseringen av förskola och skola. En tvärvetenskaplig förebyggande riskbedömning ur barn- och elevhälsoperspektiv måste föregå en sån här viktig fråga! 

BARNverket, dec 2017

 

 

Skärmtiden har betydelse

Hur finner vi den goda balansen mellan digitalt och verkligt liv? Hur vägleder vi barnen och vem vägleder i sin tur föräldrar, lärare och skola? Barnläkare Åse Victorin beskriver skärmtidens inverkan på barns utveckling och ger förslag på hur vi kan hantera digitaliseringen 

Åse Victorin,
Leg läk., specialist Barn- och Ungdomsmedicin, specialist Allmänmedicin, sept 2017

 

 

 Goda förutsättningar för hälsa och lärande skapas när mobilförbud införs på skolor

När barnen slutade leka och vara fysiskt aktiva på rasterna beslöt rektorn på Bräckeskolan i Göteborg att införa förbud mot mobiler och surfplattor på skoltid. Detta gav positiva effekter.  Anders Raustorp, docent, sjukgymnast och idrottslärare, Göteborgs universitet, presenterade i maj 2015 en studie som visar att smarta mobiler är en av orsakerna bakom kraftigt minskade fysisk aktivitet bland pojkar.

 

BARNverket, nov 2015