Arbetsmiljö

BARNverket vill att förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv ska göras i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.   

BARNverket vill att arbetsmiljölagen också ska omfatta barn på förskola och fritids.  

BARNverket vill att förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv görs vid planläggning, omorganisation, förändringsarbete och nyetablering samt vid kostnadseffektiviseringar i samhället. 

”När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringar medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömning skall dokumenteras skriftligt och om risker identifieras skall en bedömning göras om de är allvarliga eller inte.” (AFS 2001:1)

 

Lagar och andra regler som påverkar barns och ungas fysiska skol- och förskolemiljöer

Boverket: 9 oktober 2020