Arbetsmiljö - Lagar - Skollagen

Skollagen

1 kap §5     Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

1 kap §10   I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.

2 kap §25  Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

4 kap §4    Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever.                    Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

4 kap §12  Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

                   sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

4 kap §13  Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de

                   vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och

                   som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

                   Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna

                   informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter

                   innan beslut fattas.

5 kap §3   Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och  

                  studiero.