"Barn- och elevhälsoperspektivet" ska gälla

  i förskola, skola, fritids och gymnasium!

Vad säger föräldrar, barn och elever, experter och forskare? 

 

 

  

Föräldraorganistaionen BARNverket verkar  för ett ökat föräldrainflytande i skolväsendets verksamheter, förskola, skola, fritids och gymnasium, för barns och ungas rätt till att må bra och utvecklas i en hälsosam och trygg miljö för växande, känsliga barnhjärnor och barnkroppar samt många sinnen i utveckling.

 

Med BARNverkets kunskapsbank "Barn- och elevhälsoperspektivet" vill vi:

 

  - Stötta föräldrar med kunskap och erfarenhet om barns behov för utveckling och hälsa som förutsättning och grund till lärande och prestation.

 - Öka möjligheterna för föräldrar att kunna  vara delaktiga, påverka och få inflytande för en hälsosam utveckling i skolväsendets verksamheter och miljöer.

- Skapa förutsättningar för politiker och beslutsfattare att fatta "rätt beslut" för Sveriges framtid.

 

BARNverkets fokus är  barns  fysisk och psykiska utveckling och hälsa utifrån det växande barnet med en känslig hjärna, kropp och många sinnnen som påverkas av miljön och uppgiften/stimulansen:

 - Anknytning och samspel: trygga vuxna, gruppstorlek, personaltäthet, personalkontinuitet

 - Motorisk och sensorisk utveckling, rörelseglädje och fysisk aktivitet

 - Inre och yttre miljön, byggnader och gårdar samt inredning

 - Digitaliseringen 

  - Skydd för hämmad utveckling och stress samt  ohälsa och skada.

 Systemfelet: förebyggande riskbedömningar och barnhälsokoneskvensanalyser utifrån ett "Barn- och elevhälsoperspektiv"  tycks saknas i skolväsendets utvecklings- och kvalitetsarbete. 

 

Vi hoppas att du i kunskapsbanken: Barn- och elevhälsoperspektive kan finna stöd för "Barnets bästa" för utveckling och hälsa, samt lärande och prestation för hjärna, kropp och alla sinnen, från förskola till gymnasium.

 

 Barnhälsoperspektivet ska gälla!

 

 "Inget barn och ingen förälder ska behöva drabbas av ohälsa, skada eller hämmad utveckling  på grund av att skolväsendets  verksamheter och  miljöer, ej tar hänsyn till "Barn- och elevhälsoperspektivet"

 

"Först "diagnos" på miljön och uppgiften och stimulansen (över-/understimulering) - sen på barnet/ eleven.

 

  

Politiker och beslutsfattare:

"Barnhälsoperspektivet" måste gälla i skolväsendets  verksamheter,

förskola, skola, fritids och gymnasium!

 

Det handlar om våra barns arbets- och utvecklingsmiljö!

(samt föräldrarnas och personalens hälsa)

 

Barnkonventionen är lag!

 

 

   

(F)  på undersidor =  forskning 

 

BARNverkets kunskapsbank: "Barn- och elevhälsoperspektivet"  är ständigt under uppdatering i den mån vi hinner

BARNverkets "moderhemsida"

  

B ARNverkets

"moder"-hemsida 

www.barnverket.se

 

Facebook

 

Bli medlem

 

Stöd oss